O nas

Skuteczna pomoc prawna w Elblągu

W naszej kancelarii pracują doświadczeni adwokaci – Stanisław Adamik i Grażyna  Bardecka – Adamik.

Adwokat  Stanisław Adamik ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego w 1991 roku.  Do 2002 roku pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Elblągu na u stanowisku asesora i   prokuratora Prokuratury Rejonowej. Aplikację prokuratorską zakończył złożeniem egzaminu  w 1994 roku. W 2002 roku rozpoczął pracę w charakterze radcy prawnego, a  w 2004 roku w zawodzie adwokata.

Adwokat  Grażyna  Bardecka –Adamik ukończyła studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  w 1993 roku. Aplikację prokuratorską zakończyła złożeniem egzaminu  w 1995roku. Do 2005 roku pracowała na stanowisku  asesora i prokuratora  Prokuratury  Rejonowej w Elblągu. W 2005 roku rozpoczęła pracę w charakterze radcy prawnego, a  w 2007 roku w zawodzie adwokata.

Prawo karne wykonawcze

Opis Usługi: pomoc w uniknięciu odbywania kary pozbawienia wolności poprzez jej odraczanie, a następnie zawieszenie wykonania wobec osób mieszkających w kraju, jak również poza jego granicami oraz starania o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub przerwy w odbywaniu kary wobec osób, które już są pozbawione wolności

Korzyści:  możliwość uniknięcia w wyniku odraczania, a następnie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności i dalszy pobyt na wolności lub znalezienie się na niej w wyniku warunkowego przedterminowego zwolnienia i przerwy w jej odbywaniu

Sposób wykonania: działania zgodne z procedurą wykonawczą , kodeksem karnym wykonawczym w oparciu o opinie kuratorów oraz zebranych dokumentów dotyczących osoby, która ubiega się o odroczenie i zawieszenie wykonania kary oraz opinie zakładu karnego wobec osób odbywających karę

Gwarancja:  ilość osób które uzyskały te szanse w swoim życiu i nadal funkcjonują na wolności w kraju oraz poza jego granicami

Zasięg: cały kraj a także pełna informacja wobec ludzi przebywających poza granicami kraju co do ich aktualnej sytuacji prawnej i możliwości wyeliminowania grożących niebezpieczeństw wraz z ich reprezentowaniem w postępowaniach na terenie kraju

Termin wykonania: obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie ale także własne starania osób reprezentujących klientów aby szybko i sprawnie wykonać zlecenie i pomóc w usunięcia zagrożenia

Jak zamówić: listownie , telefonicznie , pocztą mailową, osobiście, można zawsze też skorzystać z porady prawnej w danym zakresie

Cena: do uzgodnienia, możliwość spłaty ratalnej w trakcie trwania sprawy

Prawo cywilne

Opis usługi: reprezentacja osób fizycznych i prawnych przed sądami w zakresie spraw spadkowych , podziału majątku oraz dochodzenia należności finansowych a także odszkodowań z powodu wypadków komunikacyjnych , wypadków przy pracy, uszkodzenia mienia oraz następstw i negatywnych konsekwencji działań ludzkich w min. służbie zdrowia i innych rodzajach działalności

Korzyści: odzyskanie przysługującej należności pieniężnej, uzyskanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za cierpienie a także pełnej rekompensaty za poniesione straty fizyczne i moralne , ponadto ustabilizowanie sytuacji majątkowej i prawnej osób żyjących w kraju jak również na granicą,

Sposób wykonania: postępowanie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego oraz na podstawie kodeksu cywilnego a także wszystkich obowiązujących w tej materii ustaw szczególnych

Gwarancje: dobre wyniki w prowadzonych postępowaniach cywilnych, zrozumienie dla potrzeb ludzkich w zakresie swoich praw

Zasięg: cały kraj oraz reprezentowanie ludzi będących nawet stale poza granicami kraju w załatwianiu ich interesów aby unormować swój stan majątkowy na terenie kraju

Termin wykonania: zgodnie z obowiązującymi terminami wraz z dążeniem do maksymalnego przyspieszenia trwania postępowania

Jak zamówić: listownie , telefonicznie , pocztą mailową, osobiście, można zawsze też skorzystać z porady prawnej w danym zakresie aby podjąć decyzje czy należy prowadzić dane postępowanie cywilne

Cena: do uzgodnienia, możliwość spłaty ratalnej w trakcie trwania sprawy, możliwość dochodzenia należności od strony przeciwnej

Opis usługi: reprezentacja osób fizycznych w zakresie rozwodów , ograniczenia , pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia w zakresie opieki nad dzieckiem oraz kontaktów z dzieckiem

Korzyści: uzyskanie rozwodu bez zbędnych trudności, zdobywanie dowodów w postępowaniu rozwodowym , postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej na korzyść naszego klienta w wyniku działania detektywa, możliwość zniesienia ograniczenia władzy rodzicielskiej, działania w celu uzyskania pełnej opieki nad dzieckiem oraz uzyskania stosownej częstotliwości tych kontaktów szczególnie gdy chodzi o rodziców przebywających z dziećmi poza granicami kraju

Sposób wykonania:  postępowanie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z kodeksu rodzinnego oraz na podstawie wszystkich obowiązujących w tej materii ustaw szczególnych i zasad obowiązujących w kraju pobytu dziecka

Gwarancja: dobre wyniki w prowadzonych postępowaniach w zakresie prawa rodzinnego, zrozumienie dla potrzeb ludzkich w zakresie praw rodziny a w szczególności praw dzieci

Zasięg: cały obszar Unii Europejskiej w zakresie praw dziecka, reprezentowanie w rozwodach ludzi będących poza granicami kraju i walka o ich interesy aby unormować sytuację prawną dzieci i rodziny

Termin wykonania: zgodnie z obowiązującymi terminami wraz z dążeniem do maksymalnego przyspieszenia trwania postępowania

Jak zamówić: listownie , telefonicznie , pocztą mailową, osobiście, można zawsze też skorzystać z porady prawnej w danym zakresie aby podjąć decyzje czy należy prowadzić postępowanie w sprawie

Cena: do uzgodnienia, możliwość spłaty ratalnej w trakcie trwania sprawy, możliwość dochodzenia należności od strony przeciwnej

Prawo Karne

Opis usługi: reprezentacja osób fizycznych w zakresie spraw karnych oraz karno - skarbowych, a także wykroczeń oraz przestępstw wynikających z szeroko pojętych ustaw około karnych

Korzyści: uniewinnienie od odpowiedzialności karnej lub w przypadku niemożności  uzyskanie takiego rezultatu zminimalizowanie strat zarówno w wymiarze kary jak i okresu zawieszenia oraz wysokości świadczeń pieniężnych , zdobywanie dowodów w postępowaniu karnym w wyniku działania detektywa, oraz uzyskiwanie prywatnych opinii prawnych, możliwość rozłożenia kary na raty, działania w celu reprezentowania  osób przebywających  poza granicami kraju, odzyskiwanie zatrzymanych pojazdów

Sposób wykonania:  postępowanie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z kodeksu karnego oraz na podstawie kodeksu postępowania karnego  a także wszystkich obowiązujących w tej materii ustaw szczególnych

Gwarancja: dobre wyniki w prowadzonych postępowaniach w zakresie prawa karnego, odzyskanie wielu zatrzymanych do spraw karno – skarbowych pojazdów

Zasięg: reprezentowanie w sprawach ludzi będących w kraju i poza jego granicami, walka o ich interesy aby uchylić lub zmniejszyć negatywne konsekwencje karne

Termin wykonania: zgodnie z obowiązującymi terminami wraz z dążeniem do maksymalnego przyspieszenia trwania postępowania

Jak zamówić: listownie, telefonicznie, pocztą mailową, osobiście ,można zawsze też skorzystać z porady prawnej w danym zakresie aby podjąć decyzje czy należy prowadzić postępowanie w sprawie

Cena: do uzgodnienia, możliwość spłaty ratalnej w trakcie trwania sprawy, możliwość dochodzenia należności od strony przeciwnej

Postępowanie cywilne przeciw egzekucyjne

Opis Usługi: pomoc w uniknięciu negatywnych konsekwencji postępowania egzekucyjnego lub znacznego ograniczenia jego dolegliwości poprzez jego maksymalne wydłużanie a następnie zawieszenie wykonania wobec osób mieszkających w kraju jak również poza jego granicami oraz starania o polepszenie warunków prowadzonego postępowania egzekucyjnego

Korzyści: możliwość uniknięcia lub zminimalizowania w wyniku podjęcia właściwych i stosownych działań a następnie zawieszenia postępowania egzekucyjnego i dalsze władztwo dłużnika nad swoim majątkiem lub znalezienie sposobu wyjścia z niekorzystnej sytuacji finansowej w dalszym czasie

Sposób wykonania: działania zgodne z procedurą w tym zakresie w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie w tym także stosowanie niestereotypowych działań podejmowanych w celu przedłużenia postępowania egzekucyjnego na jak najdłuższy czas

Gwarancja: ilość osób które uzyskały te szanse w swoim życiu i nadal funkcjonują jako podmioty gospodarcze w kraju oraz poza jego granicami

Zasięg: cały kraj a także pełna informacja wobec ludzi przebywających poza granicami kraju co do ich aktualnej sytuacji prawnej i możliwości wyeliminowania lub ograniczenia grożących konsekwencji wynikających z postępowań egzekucyjnych wraz z ich reprezentowaniem w postępowaniach na terenie kraju

Termin wykonania: obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie ale także własne starania osób reprezentujących klientów aby dokładnie i sprawnie wykonać zlecenie i pomóc w usunięcia zagrożenia

Jak zamówić: listownie , telefonicznie , pocztą mailową, osobiście